Tuesday, January 27, 2009

Le population de Svedia


(Languages of this post: Interlingua, Swedish, English)


Usque multo recentemente le population de Svedia ha essite multo homogenee e in su origines ethnic, lingua, religion, e cultura. Le sol minoritate de ulle importantia esseva 15.000 lappones in le norte e finnos.

Ma durante e post le Secunde Guerra Mundial, multe refugiatos veniva a Svedia pro travaliar, specialmente de Jugoslavia, Grecia, e Turchia. Illes veniva pro rationes economic. Postea Svedia ha habite principalmente refugiatos politic de Asia, Africa, e Sud-America. Del 8,7 milliones de inhabitantes de Svedia il ha nunc circa un million de immigrantes. Illes ha contribuite a transformar Svedia a in un nation multicultural.

---

Sveriges befolkning

Åndra i vor tid var Sveriges befolkning mycket enthetlig både beträffar etniskt ursprung, språk, religion och kultur. De ende minoriteterna av betydelse var ungefär 15 000 lappar i norr och finnar.

Men under och efter andra världskriget kom många flyktingar till Sverige. Under 60- och 70-talet kom en halv miljon utlänningar till Sverige för arbeta, i synnerhet från Finland, men också fran Jugoslavien, Grekland och Turkiet. De kom av ekonomiska skäl. Sedan dess har Sverige huvudsakligen tagit emot politiska flyktingar från Asien, Afrika och Sydamerika. Av Sverges 8,7 miljoner invånare är nu omkring en miljon invandrare. De har bidragit till att göra Sverige till en mångkulturell nation.

---

The Population of Sweden

Up to very recently Sweden's population has been very homogeneous both in its ethnic origins, language, religion, and culture. The only minority of any importance was 15,000 Lapps in the north and Finns.

But during and after (the Second World War)/(World War II) many refugees came to Sweden to work, especially from Yugoslavia, Greece, and Turkey. They came for economic reasons. Since then Sweden has mainly received political refugees from Asia, Africa, and South America. Out of Sweden's 8.7 million inhabitants there are now around a million immigrants. They have contributed to making Sweden a multicultural nation.

No comments: